1. Üldsätted
1.1. WestWeld Consult OÜ(11336068)(edaspidi pidaja) poolt asutatud õppeasutus WestWeld Koolituskeskus(edaspidi kool) juhindub täiendava koolituse korraldamisel täiskasvanute haridusvaldkonnas kehtivatest õigusaktidest ja muudest vastavatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanute koolitamisele suunatud koolitust töövaldkonnas ja vabahariduse valdkonnas.
1.3. Õppetöö toimub kas WestWeld Koolituskeskus ruumides, renditavates ruumides või koolituse tellija ruumides vastavalt vajadusele.
1.4. Õppetöö nagu ka koolitus toimub aasta vältel. Koolitust korraldatakse koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse tundides, kus akadeemiline tund kestab 45 minutit.
1.5. Enamikel juhtudest toimub koolitus rühmades. Individuaalse koolituse korral toimub õppetöö individuaalse õppekava alusel, lähtudes õpilase vajadustest.
1.6 Õppetöö toimub vene või inglise keeles.
1.7 Kooli asjaajamiskeel - eesti keel.
1.8 Tundide baasdokumentideks on õppekava, milles on määratud:
1.8.1 õppekava nimetus;
1.8.2 õppekava rühm;
1.8.3 koolitamise tulemused;
1.8.4 koolituse alustamise tingimused juhul, kui need on koolituse tulemuste saavutamisel eeldatavaks tingimuseks;
1.8.5 koolituse üldmaht, muuhulgas auditoorse, praktilise töö udellkaal;
1.8.6 koolituse sisu;
1.8.7 õpikeskkonna kirjeldus;
1.8.8 õppematerjalide nimekiri juhul, kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.8.9 lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.8.10 kvalifikatsiooni, õppe- või töökogemuse kirjeldus, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks;
1.8.11 sihtrühmad;
1.8.12 viited ametialastele standarditele ja nende professionaalsetele tasemetele või õppeplaanid ja nendes sisalduvate pädevuste loetelu.
1.10 Õppeplaani ja muudatused õppeplaanis kinnitab ametnik.
1.11 Õppetöö WestWeld Koolituskeskuses on suunatud õpilastele. Koolitustel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid õpilaste pideva huvi ja intensiivsuse tagamiseks: arutlused, rühmatöö, ülesannete lahendamine, osalejate esinemine, tutvumine parimate praktikatega, stimuleerimised, juhtimisanalüüs. Igal õpilasel on võimaluse ja tingimused mõtlemiseks, oma arvamuse avaldamiseks ning oma teadmiste ja oskuste analüüsiks koolitustulemuste saavutamise eesmärgil. Õppetöö toimub sõbralikus ja rahulikus õhkkonnas, samal ajal on koolitus struktureeritud ja juhitav.

 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Kool kogub õpilaste kohta järgneva info: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse saamiseks. Isikuandmeid kogutakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6.

 

3. Koolitusele registreerumine ja õpperühma komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele peab eelnevalt registreeruma. Registreeruda võib Internetis (www.westweld.eu), e-posti teel (info@westweld.eu) või telefoni teel (+37255582338,+3725531733). Internetis registreerunud saavad e-postile registreeringut kinnitava teate.
3.1.2. Õppuril on õigus saada täiendavat onfot e-posti teel (info@westweld.eu), telefoni teel (+37255582338,+3725531733)
3.2. Õpperühma komplekteerimine
3.2.1. Õpperühm koostatakse koolituse registreerimisjärjekorra alusel motivatsioonikirja alusel (vastavalt konkreetse kursuse tingimustele).
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse õpilaste nimekiri.
3.2.3. Õpperühma mittetäitumisel on koolil õigus koolitus ära jätta või koolitus üle viia õpperühma täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva enne koolituse algust. Koolituse lõpetamisel korraldajast sõltuvatel põhjustel tagastatakse õppetasu.

 

4 .Koolituse algus ja koolituses osalemine
4.1 Koolitust võivad alustada õpperühma arvestatud ja õppetasu maksnud õpilased või õpilased, kes on saanud ettevõtteltasutuselt tasu kinnitava kirja.
4.2 Osalust õppetööd kinnitab õpilane esimeses tunnis oma allkirjaga registreerimiselehel, kirjutades samal ajal alla õpilase ja kooli suhteid reguleeriva lepingu.

 

5. Koolituse lõppemine ja väljaarvamise kord
5.1 Õpilane võetakse koolitusele isikliku avalduse või kliendifirma tellimuse alusel. Erakooli võtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õpilase või kliendifirma esindaja vahel koolitusleping,, milles märgitakse koolituse nimetus, koolituse läbiviimise aeg, koolituse kestvus, koolituse koht ja õppetasu suurus, samuti tasumise tingimused.
5.2 Õpilane arvestatakse koolist välja oma avalduse alusel juhul, kui ta ei tasu temale esitatud arvet või rikub lepingu tingimusi. Igat juhust vaadeldakse eraldi.
5.3 Õpilane loetakse koolituse lõpetanuks peale vastava vestluse või eksami täitmist.
5.4 Vestluse või eksami edukal täitmisel saab koolituse lõpetanu West Weld Koolituskeskuse tunnistuse.
5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad õppetöö lõpetanud kursuste lõpus ankeetküsimustiku.

 

6. Õppetasu kehtestamise alused ja kord, õppetasust vabastamine, õppetasu ja õppetoetuse soodustused:
6.1 Õppetasu suuruse määrab kindlaks kooli mänedžer 10 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppeplaanis äratoodud õppetasu piirid kehtestatakse eraldi igale kursusele. Kursuse vältel õppetasu ei tõsteta, soodusettepanekute korras võib õppetasu vähendada.
6.3 Õppetasu soodustustega seotud otsuste vastuvõtmisel arvestatakse kursustele registreerunud isikute arvu, varem nimetatud koolis korraldatud kursuste läbimist jne.
6.4 Tasu koolituse eest teostatakse arve alusel kas enne koolituse algust või iga kuu lõpus vastavalt konkreetse koolituse tingimustele. Arve saadetakse e-postile. Arve tuleb tasuda märgitus ajaks.
6.5 Tasuga viivitamisel 45 päeva võrra ja/või vaatamata meie meeldetuletustele, antakse tasutama arve üle inkasso-firmale edasiseks menetluseks.
6.6 Koolituse eest võib tasuda osadena, mille kohta maksjaga sõlmitakse eraldi kokkulepe.

 

7.Koolitusest keeldumine
7.1. Kui koolitusele registreeritul ei ole võimalust osaleda õppetöös, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (info@westweld.eu)või telefoni teel(+37255582338,+3725531733)
7.2. Koolitusest keeldumise korral 7 päeva enne õppetöö algust tagastatakse õppemaks täies ulatuses (100 %).
7.3. Koolitusest keeldumise korral 2-6 päeva enne õppetöö algust tagastatakse õppemaks 75 % ulatuses õpemaksust.
7.4. Koolitusest keeldumise korral 48 tundi enne õppetöö algust õppemaksu ei tagastata.
7.5 Juhul, kui õpilane maksis 10 % ettemaksuna ja hiljem keeldub koolitusest koolist sõltumatutel põhjustel, ettemaksu ei tagastata.
7.6 Tasutud õppemaksu võib üle kanda teisele koolitusele.

 

8. Koolituse lõpetamine:
8.1. Koolituse lõpetamise korral õppetasu ei tagastata. Kui lõpetamiseks on mõjuv põhjus (tervisliku seisundi, pikaajalise lähetuse tõttu jm.), võib õppur ühineda järgmise rühmaga.

 

9. Õpilase õigused ja kohustused
9.1 Õpilasel on õigus:
9.1.1 saada õppeplaanis ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ettenähtud mahus, kohas ja määratud ajal peale õppetasu maksmist või koolituslepingu sõlmimist;
9.1.2 saada teavet koolituse korraldamisest ja õppeplaanist;
9.1.1 nõuda tagasi õppetasu kooli süül mittetoimunud kursuste eest;
9.1.3 lahkuma koolist omal soovil õppeperioodi lõppemiseni, kusjuures õppetasu ei tagastata.
9.1.4 saada kursuste lõppedes vestluse või eksami eduka täitmise korral vastava tunnistuse.
9.2. Õpilane on kohustatud:
9.2.1. vältimatutes olukordades (tulekahju, avarii, plahvatusoht jne.) tegutsema vastavalt koolituskeskuse töötajate reeglitele ja korraldustele;
9.2.2. suhtuma väljastatud õppematerjalidesse ja koolituskeskuse varasse heaperemehelikult;
9.2.3. käituma vastavalt moraali ja eetika üldtunnustatud normidele;
9.2.3 tasuma õppemaksu arvel näidatud summas ja kehtestatud ajal;
9.2.4 suhteid õpilase ja kooli vahel reguleerib vastavasisuline leping.

 

10. Nõuded pedagoogide kvalifikatsioonile
10.1. Pedagoogidel peab olema keevitusvaldkonna erialane haridus, rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioon, aktiivselt tegutsema õpetavas valdkonnas ja omama vastavat kogemust, mida nad suudavad tõestada. Vajadusel kaasatakse täiskasvanute koolitamisesse kvalifitseeritud pedagooge.

 

11. Vaidluste lahendamise kord
11.1 Kooli ja õpilase/pedagoogi vahel tekkinud vaidlused lahendavad pooled esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidluseid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need Viru Maakohtus.

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: