Kvaliteedi tagamise alused


1. Üldsätted
1.1 Westweld Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Westweld Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast koolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Westweld Koolituskeskus töö põhiväärtused: usaldusväärsus ja kõrge kvaliteet. Koolituste läbiviimisel lähtume andragoogika põhimõtetest: võrdsus, partnerlus, praktilisus, tolerantsus, iseseisvus, akviivne osalus.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 Westweld Koolituskeskus koolituste sihtrühmad jagunevad järgmiselt: iseseisvad täiskasvanud õppijad ja ettevõtete personal.
2.1.1 Olenevalt kursusest on teatud kursustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.
2.1.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
2.1.3 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Westweld Koolituskeskus viib läbi koolitusi oma õpperuumides või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele.
3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.
3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema sõbralik, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid (tööriistad ja seadmed).
3.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
3.5 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.
3.6 Westweld Koolituskeskus tagab igale koolitusest osalejale kohvipause.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Westweld Koolituskeskus õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Koolitajatel peab olema keevitusvaldkonna erialane haridus, rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioon, nad peavad aktiivselt tegutsema õpetavas valdkonnas ja omama vastavat kogemust, mida nad suudavad tõestada.

5.2 Koolitajad peavad jagama andragoogika põhimõtteid ja vastama täiskasvanute koolitaja kutsestandardi nõudmistele.

5.3 Koolitaja esitab Westweld Koolituskeskus direktorile peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Westweld Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt või suuliselt (fikseeritakse koolituse korraldaja poolt kirjalikult).

6.2 Westweld Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, aadress, hariduse tase ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: